ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი 1 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დანართი 2 - კაპიტალური ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია დანართი 3 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის (დაზუსტებული გეგმა) ასიგნებების შესრულება დანართი 4 - ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ დანართი 5 - წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ დანართი 6 - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2020 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ წლიური ანგარიშების ფორმები 19.02.2020
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები