ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა წვევამდელთა ტრანსპორტირება თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა სკოლამდელი აღზრდა და განათლება პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ზოგადი განათლების ხელშეწყობა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუეტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა კულტურული მემკვიდრეობა ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა ქალაქის დაგეგმარება ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა ფუნქციონალური პროფილის გაძლიერება მუნიპალური სერვისების განვითარება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები