ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
01 03 - სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 01 06 - წვევამდელთა ტრანსპორტირება 01 07 - საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება 01 08 - მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება 02 01 - საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 02 - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება 02 03 - საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 04 - საბინაო ფონდის განვითარება 02 05 - მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 02 06 - ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა 02 07 - ქალაქის კეთილმოწყობა 03 01 - ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება 03 02 - ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 04 01 - სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 04 02 - პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 04 03 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 05 01 - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 - მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა 05 03 - კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები 05 04 - კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა 05 05 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება 05 06 - განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები ბათუმელი ახალგაზრდობისათვის 06 01 - ჯანმრთელობის დაცვა 06 02 - სოციალური უზრუნველყოფა 06 03 - სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა 07 01 - ქალაქის ურბანული განვითარება 08 01 - მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება 08 02 - მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები