ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
01 03 - სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 01 06 - წვევამდელთა ტრანსპორტირება 01 07 - თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება 03 01 - საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,, 03 02 - საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 03 03 - ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 05 03 04 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი 03 05 - მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 03 06 - ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა 04 01 - სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 04 02 პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 04 03 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 05 01 - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 - მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა 05 03 - კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები 05 04 - კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა 05 05 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება 05 06 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 06 01 - ჯანმრთელობის დაცვა 06 02 - სოციალური უზრუნველყოფა
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები